ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

เราเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นมาเพราะต้องการเห็น
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ถ่ายทอดชีวิตของชุมชน
และผลิตภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต
โดยความร่วมมือของนักพัฒนาและจิตอาสา
จากหลากหลายสาขาวิชาที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อออกแบบความสุขของชุมชนอย่างไม่จำกัด
เราเชื่อว่าความยั่งยืน คือ ความสุขที่แท้จริง


ติดตามข่าว ดีมีสุข