ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านพังดาน จ.พัทลุง

เราเป็นชุมชนเล็กเพียงไม่กี่ครัวเรือนรวมตัวกัน
โดยมี แตง เกียรติศักดิ์  เทพหนู เด็กหนุ่มรุ่นใหม่
ที่ต้องสานต่อการทำนาเกษตรอินทรีย์จากรุ่นพ่อ
รุ่นแม่

ด้วยความมุ่งมั่นรักในการทำนา ถูกปลูกฝั่งมา
ตั้งแต่เด็ก เลือกที่จะทำนาปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์
ให้คนอื่นได้รับประทาน

และมองว่าการทำเกษตร หากไม่ปรับตัว ก็จะไม่
สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน เห็นว่าคุณภาพและ
การสร้างแบรนด์ คือสิ่งสำคัญในการอยู่รอด ภาย
ใต้แบรนด์ "ข้าวสมบูรณ์" และ "สุขคีรี" ที่ร่วมกัน
ออกแบบความสุขร่วมกันกับ ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

ติดตามข่าว ดีมีสุข