เกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน

เรามองว่าเกษตรที่ยั่งยืนคือเกษตร
ที่ไม่ใช้สารเคมี นั้นคือ การทำเกษตร
อินทรีย์ และการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนร่วมกัน

ตามทฤษฏีศาสตร์พระราชา บันได
๙ ขั้นสู่ความพอเพียง ประกอบไปด้วย
   ขั้นที่ 1 พอกิน
   ขั้นที่ 2 พอใช้
   ขั้นที่ 3 พออยู่
   ขั้นที่ 4 พอร่มเย็น
   ขั้นที่ 5 บุญ
   ขั้นที่ 6 ทาน
   ขั้นที่ 7 เก็บรักษา
   ขั้นที่ 8 ขาย
   ขั้นที่ 9 เครือข่ายเกษตรโยธิน

สิ่งนี้ที่น้อมนำให้เกษตรกรยึดถือปฏิบัติ
เพื่อสร้างชุมชนให้มีชีวิตอย่างเข้มแข็ง

ติดตามข่าว ดีมีสุข