กลุ่มบริษัทบ้านไทยเฮิร์บ พัทลุง

จากวิสาหกิจชุมชนบ้านไทยเฮิร์บ แหล่ง
ปลูกข้าวสังข์หยดเกษตรอินทรีย์ นำข้าว
ที่ได้มาคิดค้น แปรรูป เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
มูลค่าข้าวพื้นบ้านของไทยให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย

ก่อตั้ง บจก.บ้านไทยเฮิร์บ เพื่อคิดค้นและ
วิจัยร่วมกันหน่วยภาครัฐ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมธรรมชาติ แบบออแกร์นิก เป็นสินค้า
หลากหลายมากมาย

ดี มี สุข (ไม่) จำกัด  เราช่วยในการพัฒนา
แบรนด์ ภาพลักษณ์ และสร้างตลาด ภายใต้
แบรนด์ "ออไรซาน" ร่วมกันเพื่อความยั่งยืน

ติดตามข่าว ดีมีสุข